Lịch thứ của SEIKO 5 quân đội là tiếng tây ban nha.
Tương đương tiếng anh như sau :
Lun = lunes (monday)
mar = martes (tuesday)
mier = miercoles (wednesday)
jue = jueves (thursday)
vie = viernes (friday)
sab = sabado (saturday)
dom = domingo (sunday)